3D 教學影片

想了解如何利用手機拍出完美 3D 公仔作打印用?透過以下影片,大家可以更了解。

拍出完美 3D 拍拍公仔教學影片


3D 公仔打印過程


家庭也需要 3D 公仔?Why Not?令關係更緊密

家庭